Vzdušné vysoušení zdiva

Bc. Jan Kolář, MSc., MBA
Vzdušné vysoušení zdiva - Náhledový obrázek
Zemní vlhkost se vzduchem nešíří. Tuto starou pravdu znali naši předkové po staletí a princip vzduchoizolace uplatňovali na stavbách objektů v jeho nejrůznějších formách. Systémy odvětrávaných kanálů, podlah, předstěn, anglických dvorků, aj. tvořily trvalou přírodní bariéru proti zemní vlhkosti a účinně tak omezovaly působení vlhkostní zátěže v konstrukcích. Dodnes můžeme spatřit tato vzduchoizolační řešení nebo jejich částí u mnoha historických, památkových či sakrálních staveb. 
Bohužel vlivem nekoncepčních a účelových stavebních zásahů (typických pro období druhé poloviny minulého století) docházelo často na těchto objektech k omezení či dokonce k úplnému zrušení dříve funkčních odvětrávacích systémů. A také v současnosti, s nástupem moderních technologií a dynamickým rozvojem materiálové základny jsou v návrzích rekonstrukce a sanace objektů zcela opomíjeny.

Původ ekologického vysoušení zdiva
Na historií a zkušenostmi prověřené funkční principy proudění vzduchu s využitím novodobých poznatků z oboru aerodynamiky navazuje sanační metoda vzdušného vysoušení zdiva.

Jedná se o patentovanou a přímou sanační metodu určenou pro odstranění příčin vlhkosti zdiva, která vychází z dlouhodobých praktických zkušeností v Nizozemí a okolních státech, kde se objekty vlivem nízké nadmořské polohy trvale potýkaly a potýkají s působením zemní vlhkosti. Logicky tak vyvstala potřeba, jak účinně a šetrně zabránit negativním účinkům zemní vlhkosti na stavbách, které jsou dnes vzhledem ke geografii států Beneluxu a nedostatku půdy mnohdy situovány i do polderových území.

Původně v Holandsku vyvinutý systém odvětrávacích fasádních prvků, rozšířený o další generaci vývoje v Česku (Windbrick®), účinně odstraňuje příčiny vzniku zemní vlhkosti v obvodových konstrukcích objektů a zamezuje tak negativním projevům na povrchových úpravách.

Jak „vzdušné vysoušení“ funguje?
Systém efektivního a ekologického vysoušení zdiva je tvořen odvětrávacími fasádními elementy (obr. 1), zabudovanými do soklové části obvodového zdiva, jenž plně využívají principu vzduchoizolace a přirozeného proudění vzduchu.

Jednotlivé odvětrávací prvky jsou složeny ze dvou ventilačních komor oddělených aerodynamickým klínem z umělého kamene pro nasávání a vypouštění vzduchu. Do středu větracího prvku je z vnitřní strany zakotven nerezový plech z ušlechtilého materiálu, který prodlužuje větrací komory z exteriéru do hloubky zdiva.

Obr. 1
Obr. 1Systém vzdušného vysoušení zdiva

Prouděním vzduchu z vnějšího prostředí dochází v kapse zdiva k podchlazování nerezového plechu a stěn vrtu, které vede na základě rozdílu teplot vzduchu a zdiva ke vzniku rosného bodu a shromažďování obsažené vlhkosti ve zdivu. Takto vzniklá kondenzace je z nerezové desky a povrchů kapes odváděna ve formě vodních par přirozeným prouděním vzduchu směrem do venkovního prostoru.

Odvětrávací prvky jsou osazeny do předem připravených jádrových vrtů tzv. kapes zdiva, jejichž osová vzdálenost a hloubka vychází z druhu, tloušťky a stupně zavlhčení zdiva (obr. 2 a 3).

Obr. 2 a 3

Větrací fasádní prvky jsou vzhledem ke své funkci a požadavkům životnosti dimenzovány na velmi odolné a trvanlivé materiály. Vlastní komorový prvek je vyroben z vibrovaného a pařeného umělého kamene. Ve speciálních tvarovaných formách pak prochází řadou výrobních fází až do jeho finální estetické podoby. Pro kondenzační plech jsou pak užity ušlechtilé druhy nerezové oceli s vynikající odolností vůči korozi, které trvale odolávají účinkům vlhkého prostředí. Tyto materiály ve své podstatě zaručují funkci odvětrávacího systému po celou životnost vlastní stavby.

Je systém „větracích prvků“ vhodný pro každý dům?
Systém odvětrávacích fasádních prvků je vhodným řešením a preventivní ochranou proti vzlínající vlhkosti pro veškeré druhy zdiva a typy objektů.

Prakticky je tato vzduchoizolační technologie využívána jako alternativa k ostatním přímým sanačním metodám (tj. dodatečné mechanické a chemické hydroizolace zdiva, aktivní elektroosmóza pro odvlhčení zdiva, aj.).

Využití principu vzdušného vysoušení zdiva s cílem odstranění vlhkostní zátěže z obvodového zdiva vede k celkovému zlepšení vnitřního klimatu a lze ho s výhodou uplatnit u budov, kde z jiných důvodů a daných podmínek není možno realizovat ostatní přímé metody sanace, nebo kde při rekonstrukci objektu byla jakákoliv sanační opatření zcela opomenuta.

Kromě trvalého odvlhčení obvodového zdiva se technologie odvětrávacích prvků také s výhodou využívá u již realizovaného zateplení objektu pro snížení vlhkosti a zasolení v soklové části zdiva, které se obvykle projevuje negativními důsledky ve vnitřním prostředí a na povrchových úpravách (v podobě vysoké úrovně relativní vlhkosti vzduchu, tvorby vlhkostních map a výskytu zdraví škodlivých plísní v interiéru aj.).

Pro obnovu přirozené obranyschopnosti objektu odvětráním se fasádní prvky instalují do spodní části obvodového zdiva pod úroveň stávající podlahy nebo funkční či dožité izolace. Tím je účinně a bezeškodně odváděna vlhkost společně se zasolením i ze soklové části zdiva, které pak bezpečněji odolává vlivům mrazivých cyklů a degradaci vnějších povrchových úprav.

Obr. 4
Obr. 4 Srovnání tvaru barokního prvku (vlevo) a standardního odvětrávacího prvku (vpravo) – čelní pohled

Obr. 5
Obr. 5Srovnání tvaru barokního prvku (vlevo) a standardního odvětrávacího prvku (vpravo) – spodní pohled

Obr. 6
Obr. 6Srovnání tvaru barokního prvku (vlevo) a standardního odvětrávacího prvku (vpravo) – vystoupení z líce fasády

Pohledový aerodynamický klín pro komory fasádních prvků se vyrábí ve dvou produktových řadách – barokní a standardní typ (obr. 4 až 6). Barokní klín je oproti standardnímu typu předsazený a mírně vystupuje před líc fasády. Díky jeho oblejším tvarům je preferován spíše u historických staveb, církevních a památkových objektů. Prvek ve standardním provedení je osazen v rovině s lícem fasády. Naproti baroknímu typu je standardní tvar prvku na fasádě opticky méně přiznaný a doprovází ho modernější vzhled s ostřejšími křivkami. Patentovaným uzpůsobením aerodynamiky vzduchových komor je zajištěna stejná účinnost a hodí se tak prakticky pro všechny typy objektů - od rodinných a bytových domů, administrativních a státních budov, až po historické nebo památkové chráněné objekty včetně církevních staveb. Pohledová část prvku lze barevně přizpůsobit estetickým požadavkům na vzhled fasády objektu povrchovým voděodolným nátěrem.

Obr. 7 a 8

Systémem vzdušného vysoušení bylo v zemích Beneluxu úspěšně odvlhčeno tisíce různých typů staveb (obr. 7 a 8). Z Holandska, ze země původu  vzniku, se technologie postupně dostává i k nám - do zemí střední Evropy. Vzhledem k poměrné novince na českém trhu je „větracími fasádními prvky“ doposud u nás realizováno více než sto objektů (obr. 9 až 12).

Obr. 9 a 10

Jaké jsou výhody systému vzdušného vysoušení zdiva?
  • Nejefektivnější způsob pro odstranění příčin vlhkosti u všech druhů obvodového zdiva a typů objektů (univerzální alternativa k ostatním přímým sanačním metodám: podřezání zdiva, chemické injektáže, aktivní elektroosmóza, aj.).
  • Trvalá účinnost proti zemní vlhkosti se snížením stupně zasolení zdiva po celou dobu životnosti objektu - bez provozních nákladů a nutnosti výkopových prací.
  • Celkové zlepšení vnitřního klimatu objektu.
  • Minimální nároky na prostor (technologie je jednostranným přístupem z venkovní strany objektu bez zásahu do interiéru).
  • Možnost dodatečné realizace i po rekonstrukci objektu (např. po zateplení fasády objektu).
  • Účinné ekologické řešení založené na přírodním principu.

Obr. 11
Obr. 11Kostel Narození Panny Marie - Starý Hrozenkov (vlevo) a detail realizace (vpravo)

Obr. 12
Obr. 12Kostel Narození Panny Marie - Starý Hrozenkov – realizace osazených odvětrávacích prvků do fasády

Článek je zařazen v kategoriích

Zveřejněno: 4.1.2023