Ošetření dřevěných konstrukcí a varhan kostela v Hošťálkové

ThLic. PhDr. Marek Matějek, Ph.D., Th.D.
Ošetření dřevěných konstrukcí a varhan kostela v Hošťálkové - Náhledový obrázek
Dlouhodobé působení dřevokazného hmyzu v dřevěných konstrukcích staveb představuje závažné riziko z hlediska jejich nosné funkce. Larvy dřevokazných brouků mohou nenávratně poškodit jednotlivé prvky konstrukce, snížit jejich pevnost a přivést konstrukci do havarijního stavu. Pro správné zjištění stavu a rozsahu poškození je třeba provést odbornou diagnostiku, jejímž výstupem je návrh vhodné sanační metody.

Obr. 1 - Pohled na objekt a jeho umístění v dané lokalitěObr. 1 - Pohled na objekt a jeho umístění v dané lokalitě

V květnu 2022 byla provedena analýza dřevěných konstrukcí kostela Českobratrské církve evangelické (ČCE) v Hošťálkové (obr. 1), která konstatovala napadení krovu tesaříkem krovovým (Hylotrupes bajulus) a varhan a mobiliáře v lodi kostela červotočem proužkovaným (Anobium punctatum). S ohledem na rozsah napadení a ranou fázi vývoje, ve které dosud nebyla narušena soudržnost jednotlivých prvků a jejich mechanické vlastnosti, byla k eliminaci biotické degradace navržena chemická sanace dřevěných konstrukcí (obr. 2 až 4).

Obr. 2 - Pohled na konstrukce určené k chemickému ošetření
Obr. 2 - Pohled na konstrukce určené k chemickému ošetření

Souhrnné informace o objektu

V malebné kopcovité krajině Hostýnských vrchů v údolí potoka Ratibořsky se nedaleko Vsetína nachází obec Hošťálková, která čítá přibližně 2300 obyvatel. Pro tento kout Valašska je charakteristické rozptýlené pasekářské osídlení.

Kromě kostela Povýšení svatého Kříže z roku 1798 najdeme v centru obce ještě jednu hodnotnou sakrální stavbu, a to jednolodní kostel farního sboru ČCE s odsazeným, polygonálně zakončeným kněžištěm. Chrám byl postaven v letech 1829–1831 na místě původního dřevěného evangelického kostela z roku 1781. Tento kostel byl postaven těsně po vydání tolerančního patentu. V r. 1826 byl pak položen základní kámen pro zděnou stavbu zmíněného chrámu. Řízením raně romanticky pojaté stavby pověřili členové sboru zednického mistra Dominika Čudlíka z Lipníka. Původně byl chrám postaven bez věže, protože ty na evangelických kostelech být nesměly. Vysoká čtvercová zvonice ukončená jehlancem ve vstupním průčelí kostela byla doplněna až v roce 1856 včetně zavěšení zvonů.

Předmětem sanace byl v 1. fázi (10.–11. 11. 2021) krov nad hlavní lodí kostela. Ve 2. fázi (7.–8. 3. 2022) se pak sanace týkala věže, varhan a židlí na kůru i v hlavní lodi kostela.

Obr. 3 - Znečištění konstrukcí vrstvou prachu a trusem  netopýrů
Obr. 3 - Znečištění konstrukcí vrstvou prachu a trusem netopýrů

Obr. 4 - Konstrukční prvky zasažené biotickou degradací, požerové chodby tesaříka krovového
Obr. 4 - Konstrukční prvky zasažené biotickou degradací, požerové chodby tesaříka krovového

Příprava objektu

Před započetím chemické sanace jakéhokoliv objektu je nutné provést důkladné mechanické očištění všech dřevěných konstrukcí a z dřeva zcela odstranit kůru, lýko a všechny nečistoty i zbytky starých nánosů, které zhoršují průnik ochranného prostředku do dřeva.

Čištění se provádí výhradně pomocí suchých procesů – rýžovým kartáčem a průmyslovým vysavačem, aby nedošlo k znehodnocení povrchu historického dřeva a stop po ručním opracování (obr. 5). V situacích, kdy je to nezbytné a přípustné s ohledem na zachování trasologických a montážních stop souvisejících s prací tesařů, epigrafických nápisů, datací apod., odstraníme nesoudržnou požerovou vrstvu na zdravou dřevní hmotu sekerou, loupákem, nebo pořízem. Při mechanickém očištění jsou vyčištěny rovněž výsušné trhliny a spoje a odstraněny zbytky kůry z dřevěného bednění.

Obr. 5 - Předsanační příprava – očistění konstrukce; odstranění zbytků kůryObr. 5 - Předsanační příprava – očistění konstrukce; odstranění zbytků kůry

Chemická ochrana dřevěných konstrukcí

Cílem chemického ošetření dřevěných konstrukcí je eliminace dřevokazného hmyzu a preventivní ochrana před opětovným napadením dřevokazným hmyzem a dřevokaznými houbami. Chemické ochranné prostředky se používají tam, kde je nevyhnutelná ochrana dřeva a kde reálně uskutečnitelné způsoby fyzikální nebo konstrukční ochrany jsou málo účinné nebo je nelze použít. Aplikovaný chemický ochranný prostředek nemění mechanické ani fyzikální vlastnosti dřeva.

Vodou či lihem ředitelné ochranné prostředky jsou vhodné na ochranu suchého a polosuchého dřeva s vlhkostí do 30 %. Účinná látka na bázi syntetických pyrethroidů obsažená v aplikovaném přípravku Bochemit Plus I likviduje při kontaktu veškerá vývojová stádia dřevokazného hmyzu od vajíčka přes larvu a kuklu až po dospělého jedince. Aplikovaná biocidní směs je bezbarvá, nemění tak vzhled ani charakter historických konstrukcí.

Biocidní přípravek byl aplikován metodou airless vysokotlakého povrchového nástřiku. Tento způsob nanesení chemické směsi lze použít pro jakékoli povrchově aplikované ošetření dřevěných konstrukcí. S ohledem na nízkou propustnost dřeva tato metoda nezajišťuje likvidaci larev hlouběji pod povrchem. K jejich úhynu dochází až při kontaktu s biocidem. Účinná látka proniká do 3 mm od povrchu dřeva.

Ošetření bylo provedeno ve dvou vrstvách, detailně (včetně výsušných spár, trhlin a přístupných spojů) a v doporučené koncentraci dle výrobce. Chemická ochrana proběhla v souladu s platnou legislativou. Používání chemických ochranných prostředků na dřevo vyžaduje důkladnou znalost problematiky ochrany dřeva. Biocidní prostředky na ošetření dřeva mohou při aplikaci poškozovat zdraví při nadýchání a požití, dráždit pokožku a sliznice. Smí s nimi nakládat pouze specialista v souladu zákonem č. 258/2000 Sb., a to způsobem zabraňujícím ohrožení zdraví osob, zvířat, poškození majetku a životního prostředí (obr. 6).

Obr. 6 - Aplikace chemické látky na přístupné dřevěné  prvky krovové konstrukce objektu
Obr. 6 - Aplikace chemické látky na přístupné dřevěné prvky krovové konstrukce objektu

Chemická ochrana varhan a židlí

Prostornému kůru kostela ČCE v Hošťálkové vévodí varhany firmy Rieger – Kloss op. 3311 z roku 1964, které disponují 16 rejstříky. Hudební nástroj má 2 manuály. Píšťaly druhého manuálu jsou umístěny v žaluziové skříni. Varhany mají velmi pěkný zvuk a bez problémů dokáží naplnit zvukem prostor krásného chrámu.

Letitým problémem, se kterým se však nástroj potýkal, byla destrukční aktivita dřevokazného hmyzu. Červotoč pronikavý (Anobium punctatum) se plošně rozšířil ve varhanní skříni a byla nutná jeho bezodkladná eliminace, aby nenapáchal rozsáhlé škody. Společně s varhany jsme ošetřili i další napadené dřevěné prvky zejména židle na kůru a v lodi kostela.

Po konzultaci s výzkumným a vývojovým pracovištěm společnosti Bochemie jsme k ošetření přístupných dřevěných konstrukcí varhanní skříně zvolili kombinaci biocidního přípravku Bochemit Plus I, jenž má likvidační účinek na všechna vývojová stádia dřevokazného hmyzu, s následnou preventivní ochranou přípravkem proti hmyzu, houbám a také proti plísním Bochemit Opti F+. Pro šetrné ošetření jsme aplikovali formulaci v lihovém roztoku a účinnou látku nanesli opakovaným nástřikem podlahových dřevěných desek a nátěrem drobných detailů. Vnitřní dřevěné části varhan tak získaly ochranu, jež zamezí dalšímu šíření dřevokazného hmyzu a destrukci hudebního nástroje (obr. 7 až 9).

Obr. 7 - Konstrukce varhan – dřevěné prvky napadené červotočem pronikavýmObr. 7 - Konstrukce varhan – dřevěné prvky napadené červotočem pronikavým

Obr. 8 - Ošetření skříně varhan
Obr. 8 - Ošetření skříně varhan

Závěr chemické sanace

Povrchová chemická ochrana dřevěných konstrukcí je racionální, šetrnou a účinnou metodou, jež vyřeší problém s dřevokazným hmyzem a zajistí zachování funkčního stavu konstrukce. Plošné chemické ošetření všech přístupných dřevěných konstrukcí krovu, věže kostela a také varhan a židlí na kúru a v lodi kostela bylo úspěšně realizováno. Majiteli objektu bylo doporučeno provádět pravidelné kontroly stavu objektu (zejména střešního pláště), dostatečně větrat, zajistit proudění vzduchu kolem dřevěných prvků konstrukcí, zamezit kondenzaci vzdušné vlhkosti a v neposlední řadě také vyvarovat se umísťování neošetřeného mobiliáře se zjevnými známkami napadení dřevokazným hmyzem do objektu kostela.

Metoda povrchové chemické sanace dřeva nachází své uplatnění u památkově chráněných a historicky cenných objektů, protože může zabránit rozsáhlým škodám a nákladným opravám. Preventivní údržbu a odborné chemické ošetření stále častěji vyhledávají také města jako vlastníci objektů občasné vybavenosti, ale i majitelé starších rodinných domů, usedlostí, chalup, chat nebo jiných rekreačních objektů, které si zaslouží citlivý postup rekonstrukce a ochranu dřevěných prvků. Daná metoda je šetrná, účinná a ve výsledku finančně i technicky méně nákladná, než jiné sanační metody a současně zachovává specifika a originalitu původních detailů, tradičních výrobních postupů a užitých materiálů, které mohou nadále dobře plnit svoji funkci.

Obr. 9 - Ošetření židlí na kůru a v lodi kostela
Obr. 9 - Ošetření židlí na kůru a v lodi kostela

Použité zdroje:

[1] Zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.
[2] ČSN EN 16636 Služby poskytované v rámci ochrany proti škůdcům – Požadavky a kompetence.
[3] ČSN 49 0600-1 Ochrana dřeva Část 1: Chemická ochrana a ČSN EN 370 Stanovení ničivého účinku ochranného prostředku zabraňujícímu výletu Anobium Punctatum L.
[4] MATĚJEK, Marek. Závěrečná zpráva o provedení chemické ochrany dřevěných konstrukcí krovu kostela ČCE v Hošťálkové, 11/2021, 25 s.
[5] MATĚJEK, Marek. Závěrečná zpráva o provedení II. etapy chemické ochrany dřevěných konstrukcí kostela ČCE v Hošťálkové, 3/2022, 40 s.
[6] Fotodokumentace, Krovservis 11/2021 a 3/2022.

Článek je zařazen v kategoriích

Zveřejněno: 22.5.2022